E-UNBR arata securistii din avocatura.

Sunt avocat in Germania si mi se pare ireal ce vor sa realizeze securistii din avocatura.

Cititi si va minunati!

E-UNBR arata securistii din avocatura
E-UNBR arata securistii din avocatura

La Senatul României a fost depusă, de către senatorii Robert CazanciucTitus CorlățeanDaniel Fenechiu ș.a., o propunere legislativă privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic. Proiectul a fost elaborat cu consultarea Uniunii Naționale a Barourilor din România.

CEI CARE SUNT INITIATORI SUNT SECURISTII DIN AVOCATURA SI NU NUMAI

Inițiatori:
Achiţei Vasile-Cristian – senator PNL; Anisie Monica-Cristina – senator PNL; Badea Viorel-Riceard – senator PNL; Banu Claudia-Mihaela – senator PNL; Bica Dănuţ – senator PNL; Bourceanu Septimiu-Sebastian – senator PNL; Brătescu Liviu – senator PNL; Bumb Sorin-Ioan – senator PNL; Cazanciuc Robert-Marius – senator PSD; Fenechiu Cătălin-Daniel – senator PNL; Firu Stela – senator PNL; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela – senator PSD; Guran Virgil – senator PNL; Hatos Adrian – senator PNL; Iordache Ion – senator PNL; Moș Patricia Simina Arina – senator PNL; Muntean Lucica Dina – senator PNL; Nazare Alexandru – senator PNL; Neagu Nicolae – senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin – senator PNL; Oprea Ştefan-Radu – senator PSD; Pandea Ciprian – senator PNL; Pauliuc Nicoleta – senator PNL; Petcu Toma-Florin – senator PNL; Pîrvulescu Eugen – senator PNL; Potecă Vasilică – senator PNL; Poteraş Cosmin-Marian – senator Neafiliat; Pufu Vlad-Mircea – senator PNL; Scarlat George – senator PNL; Ţapu Nazare Eugen – senator PNL; Vela Ion-Marcel – senator PNL; Voiculescu Liviu-Dumitru – senator PNL; Burduja Sebastian-Ioan – deputat PNL

Remarcăm următoarele dispoziții:
– Toate actele întocmite de avocați în format electronic trebuie să fie înregistrate în portalul E-UNBR [art. 2 alin. 1 lit. b)].
– Indiferent de forma de exercitare a profesiei, activitatea profesională în format electronic se realizează numai de către avocatul autorizat în condițiile prezentei legi [art. 14 alin. 1] iar exercitarea, fără drept, a oricărei activități specifice profesiei de avocat în format electronic constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă [art. 14 alin. 5].

:: forma inițiatorului
:: expunerea de motive
:: adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere

Textul integral al proiectului:

LEGE
privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează regimul juridic general privind întocmirea si realizarea de către avocat în exercitarea profesiei, a unor acte și proceduri prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 51/1995), în format electronic.
(2) Prezenta lege reglementează și cadrul general privind solicitarea în formă electronică a asistenței judiciare și de desemnare în formă electronica a avocatului care urmează să presteze activitatea de asistență judiciară. În sensul prezentei legi, actele și procedurile realizate în format electronic sunt instrumentate de avocat în exercitarea profesiei prin utilizarea portalului informatic E-UNBR sau a altor modalități reglementate de prezenta lege. Actele întocmite în format electronic sunt semnate de către avocat și, după caz, de către părți, cu semnături electronice extinse sau avansate după caz.
(3) Actele întocmite de avocat în format electronic, care sunt subscrise de acesta prin semnătură electronică extinsa sau avansata după caz, au forța probantă și, după caz, forța executorie prevăzută de lege.
(4) Actele profesionale întocmite de avocat pe suport de hârtie, pot fi convertite în format electronic, iar cele întocmite în format electronic pot fi convertite pe suport de hârtie, potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege. Indiferent de suportul sau formatul în care sunt întocmite, actele profesionale au forța probantă și, după caz, forța executorie prevăzută de lege.
(5) În sensul prezentei legi, trimiterile făcute la actele și activitățile avocatului se consideră făcute și la actele și activitățile formelor de exercitare a profesiei de avocat, cu respectarea dispozițiilor din Legea nr. 51/1995 și Statutul Profesiei de Avocat.

Art. 2. – (1) Actele întocmite de avocat în exercitarea profesiei în format electronic, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
a) avocatul să fie autorizat să desfășoare activitate profesională în format electronic în baza identității digitale unice, în condițiile prezentei legi, a Legii nr. 51/1995, a Statului Profesiei de Avocat si a Regulamentului de aplicare a prezentei legi;
b) să fie înregistrate prin utilizarea portalului informatic E-UNBR;
c) să fie semnate cu semnătura electronică avansată a avocatului și, după caz, a părților, în condițiile legii;
d) să îndeplinească condițiile de fond prevăzute de lege privind actul sau procedura pe care o efectuează, conform prevederilor legale privind conținutul activității profesionale a avocatului;
(2) Încheierea actelor în format electronic, fără prezența fizică a părților în fața avocatului, la distanță, se realizează prin utilizarea portalului informatic E-UNBR și pe baza următorilor factori de identificare:
a) semnătura electronică avansată a părților;
b) documentul de identitate, cartea electronică de identitate sau identitatea digitala a părții;
c) metoda de verificare a comunicării directe cu o persoană în viață, prin întrebări adresate de către avocat solicitantului, în sensul confirmării că acesta participă în timp real, prin mijloace audio-video autorizate de identificare la distanță, la încheierea actului sau la îndeplinirea procedurii prevăzute de lege pentru activitatea profesională concretă a avocatului;
d) identificarea prin metode biometrice, folosind proceduri puse la dispoziție de către instituțiile acreditate de către Autoritatea de Digitalizare a României, denumită în continuare ADR, la care avocații au acces, potrivit legii.
(3) Avocatul are obligația să verifice îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 3. – (1) În exercitarea activității profesionale prin acte și proceduri desfășurate în format electronic, avocații pot utiliza gratuit certificatele calificate emise de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare S.T.S., în calitate de furnizor de servicii de încredere calificată; certificatele calificate anterior prevăzute vor putea fi utilizate exclusiv în exercitarea profesiei de avocat.
(2) Avocații pot utiliza și alte certificate calificate emise de către furnizori de servicii de certificare calificată.
(3) Procedura de emitere și revocare a certificatelor emise de către furnizori de servicii de certificare calificată, precum și datele de identificare a avocatului, prevăzute în acestea, se stabilesc printr-un acord încheiat între furnizor și Uniunea Națională a Barourilor din România din România, denumită în continuare U.N.B.R.

Art. 4. – (1) Valabilitatea în alt stat a actelor și procedurilor întocmite/efectuate de avocat în format electronic este stabilită prin directive sau regulamente ale Uniunii Europene, precum și prin tratate și convenții internaționale la care România este parte.
(2) Actele electronice provenind de la autorități sau avocați din state membre ale Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European au valoare de original dacă semnăturile electronice străine sunt bazate pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și recunoscute prin tratate și convenții internaționale la care România este parte.

Art. 5. – (1) Avocatul poate îndeplini în formă electronică următoarele activități profesionale in raporturile juridice cu clienții:
a) consultații și opinii juridice, participarea la negocieri şi încheierea de contracte prin intermediul platformelor de chat/mesagerie instant, platformelor de videoconferință si a altor astfel de sisteme electronice;
b) asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;
c) asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;
d) apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;
e) activităţi de mediere;
f) activităţi fiduciare desfăşurate în condiţiile Codului civil;
g) conversia în formă electronică și invers a actelor originale prezentate de către părți pentru exercitarea activității avocatului, întocmite pe suport de hârtie;
h) primirea și păstrarea în depozit electronic a documentelor;
i) atestarea identității părților, a conținutului și datei actelor întocmite de client în format electronic sau întocmite pe suport hârtie și convertite în format electronic;
j) procedura atestării identității părților, a datei și conținutului actelor întocmite de avocat sau de partea/părțile solicitante;
k) certificarea site-urilor, a programelor informatice sau a altor produse;
(2) In raporturile juridice cu terții, avocatul poate îndeplini în formă electronică in numele clientului următoarele activități profesionale:
a) cereri adresate instituțiilor și autorităților publice centrale sau locale în numele solicitanților, în condițiile prevăzute de lege, în vederea acordării unei consultații cu conținut juridic sau pentru prestarea oricărui serviciu avocațial; cereri adresate notarilor publici, executorilor judecătorești, experților judiciari în vederea comunicării sau solicitării de acte si informații in limita mandatului acordat de client;
b) întocmirea şi depunerea actelor de procedură, participarea la ședințe sau audieri la distanță, prin intermediul platformei E-UNBR, în proceduri judiciare;
c) comunicarea cererilor și a oricăror înscrisuri justificative pentru efectuarea operațiunilor de cadastru și publicitate imobiliară;
d) deschiderea / schimbarea rolului fiscal, ca urmare sau in vederea îndeplinirii unor acte și proceduri pentru care se solicita rolul fiscal;
e) obținerea certificatelor de atestare fiscală, certificatelor de cazier fiscal, eliberate de Direcțiile de Impozite și Taxe Locale și Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și solicitarea modificării rolului fiscal;
f) efectuarea demersurilor precum și a obținerii oricăror avize și autorizații necesare în vederea exercitării dreptului de preempțiune sau a parcurgerii procedurii de preemțiune în cazurile prevăzute de lege;
g) obținerea certificatelor de cazier judiciar;
h) obținerea oricăror avize și autorizații necesare activităților desfășurate de profesioniști;
i) orice activități de curatelă specială potrivit Legii nr. 51/1995 și Statutului profesiei de avocat;
j) orice alta activitate profesională desfășurată de avocat în condițiile legii.
(3) Actele și procedurile prevăzute la alin. (1) –(2) pot fi îndeplinite în formă electronică atât prin prezența fizică a clientului si/sau a avocatului, cât și la distanță.
(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) și (2), avocatul are dreptul de a participa la activitățile judiciare în relația cu instanțele și parchetele printr-un sistem electronic audio-video, care să reprezinte un grad suficient de încredere pentru exercitarea activității.
(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), (2) și (4), instanțele și parchetele sunt obligate să permită avocatului participarea la activitatea judiciară prin intermediul unui sistem electronic audio-video.
(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), lit. A), c) și d) și (2), autoritățile și instituțiile publice au următoarele obligații:
a) Să permită avocaților exercitarea atribuțiilor în relația cu autoritatea sau instituția publică prin intermediul platformei E-U.N.B.R sau printr-un al sistem electronic audio-video;
b) Procedura de întocmire a actelor prevăzute la alin. (1) – (2) se stabilește de Consiliul U.N.B.R. prin Regulamentul de aplicare a prezentei legi, cu avizul prealabil al ADR privind respectarea condițiilor tehnice de securitate, confidențialitate și integritate.

CAPITOLUL II
Furnizarea serviciilor specifice efectuării actelor și îndeplinirii procedurilor de către avocat, în formă electronică

Art. 6. – (1) Portalul E-UNBR este realizat, administrat și gestionat de către U.N.B.R. sau de către o persoană juridică înființată de Consiliul U.N.B.R .
(2) Portalul asigură schimbul și stocarea datelor, a actelor și procedurilor realizate de avocat în format electronic, precum si alte funcționalități ce sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului UNBR, în condiții de încredere, securitate, confidențialitate și integritate.
(3) Pentru realizarea portalului prevăzut la alin (1), U.N.B.R. poate utiliza servicii și soluții informatice furnizate de persoane juridice de drept privat, prin intermediul unor proceduri stabilite de Consiliul U.N.B.R.
(4) Portalul prevăzut la alin. (1) este aprobat de Consiliul U.N.B.R. cu avizul ADR privind respectarea condițiilor tehnice de securitate, confidențialitate și integritate.
(5) Arhiva electronică profesională, înființată de U.N.B.R este de interes public și funcționează în cadrul portalului E-UNBR, administrată și gestionată în condițiile alin.(1). La înființarea arhivei electronice se obțin avizele Arhivelor Naționale și al ADR. Emiterea acestora se face cu exceptare de la plata garanției sau a vreunei taxe sau tarif, necesare autorizării.
(6) Avocatul își poate organiza propria arhivă electronică profesională cu respectarea standardelor tehnice impuse portalului E-UNBR. În aceste situații, avizul tehnic va fi eliberat de U.N.B.R..
(7) Portalul E-UNBR va fi utilizat in procedura de solicitare si desemnare in forma electronica a asistentei judiciare.
(8) Securitatea cibernetică a portalului E-UNBR poate fi asigurată gratuit, la cererea UNBR, de către Serviciul Român de Informații, denumit în continuare SRI. Condițiile de asigurare a securității cibernetice se stabilesc prin convenție încheiată între UNBR și SRI.
(9) Sistemul de comunicații al portalului E-UNBR cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu instanțele și parchetele poate fi asigurat gratuit, la cererea UNBR, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS. Condițiile de asigurare a sistemului de comunicații se stabilesc prin convenție încheiată între UNBR și STS.
(10) Avizele prevăzute la alin. (2), (3), (5) și (6) se emit în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației.

Art. 7. – (1) ADR, SRI și STS comunică Uniunii, cu cel puțin 30 de zile înainte, orice intenție de modificare a funcționalităților serviciilor de certificare furnizate, care pot afecta activitatea electronică a avocaților, cu precizarea datei și a orei la care modificarea intră în vigoare și confirmă în termen de 24 de ore modificarea efectuată.
(2) În cazurile de urgență, în care securitatea serviciilor de certificare este afectată, ADR, SRI și STS pot efectua modificări ale procedurilor de securitate și de certificare, urmând să comunice, în termen de 24 de ore, către UNBR modificările efectuate și justificarea deciziei luate.

Art. 8. – (1) Portalul E-UNBR trebuie să respecte principiul interoperabilității reglementat prin Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Portalului național de interoperabilitate și să fie apt de a se interconecta cu Portalul Național de Interoperabilitate, cu Registrul Național al Registrelor, precum și cu oricare alt sistem electronic național sau registru public de date necesar identificării clienților și exercitării profesiei.
(2) Portalul E-UNBR trebuie să respecte principiul cloud first și principiul cloud nativ, reglementate prin Ordonanța de urgență nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice și să fie aptă de a migra în Portal de Cloud Guvernamental.
(3) Portalul E-UNBR poate migra / se poate interconecta, în mod gratuit, la Cloudul Privat Guvernamental, la solicitarea Consiliului U.N.B.R. și cu aprobarea ADR.
(4) În situația aprobării de către ADR a stocării actelor și procedurilor întocmite de avocat în format electronic, în Cloudul Privat Guvernamental, portalul E-UNBR are calitatea de arhivă electronică autorizată.
(5) Portalul E-UNBR poate asigura comunicarea electronică la distanță, inclusiv desfășurarea activităților în sistem videoconferință, cu instanțele și parchetele, precum și cu autoritățile și instituțiile publice centrale și locale.

CAPITOLUL III
Actele întocmite de avocat în formă electronică

Art. 9. – (1) Actele și procedurile întocmite/realizate de avocat în formă electronică se îndeplinesc cu respectarea procedurilor reglementate de prezenta lege, care se completează cu dispozițiile Legii nr.51/1995.
(2) În vederea îndeplinirii, în exercitarea profesiei, a actelor și procedurilor în format electronic, precum și a verificării identității părților și a valabilității informațiilor furnizate de acestea, avocații au acces gratuit și nelimitat la orice bază de date publică și la serviciile furnizate prin Platforma Națională de Interoperabilitate, în condițiile Legii nr. 242/2022, Legii nr. 179/2022 privind datele deschise şi reutilizarea informațiilor din sectorul public și a OUG nr. 89/2022.
(3) Sunt luate în considerare, la îndeplinirea de către avocat a actelor și procedurilor permise de lege, documentele emise în formă electronică, a căror autenticitate poate fi verificată în evidențele emitentului.

Art. 10. (1) După încheierea contractului de asistență juridică în condițiile reglementate de Legea nr. 51/1995 și de Statutul profesiei de avocat, avocatul procedează la prestarea serviciilor solicitate.
(2) În cazul în care actul sau procedura în format electronic se desfășoară fără prezență fizică a părților în fața avocatului, locul încheierii actului este considerat sediul profesional al avocatului.
(3) Actele și procedurile electronice realizate de avocat poartă elemente de siguranță aplicate de portalul E-UNBR.

CAPITOLUL IV
Evidențele profesionale privind actele și procedurile realizate în format electronic

Art. 11. – Actele, procedurile electronice avocațiale, anexele și documentația aferente acestora, se arhivează în arhiva electronică din portal E-UNBR sau în arhiva electronică a avocatului, după caz, potrivit nomenclatorului arhivistic aprobat de Consiliul U.N.B.R. și confirmat de Arhivele Naționale.

Art. 12. – (1) Actele și procedurile avocațiale electronice se înregistrează în registrele formei de exercitare a profesiei din care face parte avocatul, potrivit Legii nr. 51/1995 și normelor privind înscrierile în registrele electronice ale actelor întocmite de avocat prevăzute în Statutul profesiei de avocat, în vigoare la data înregistrării
(2) Registrele prevăzute de Legea nr. 51/1995, pot fi ținute atât în format letric, pe hârtie, cât și în format electronic, în condițiile stabilite prin normele aprobate de Consiliul U.N.B.R. În situația în care registrele se țin în format electronic, acestea se pot imprima periodic, pe suport de hârtie, în condițiile stabilite prin normele menționate mai sus și prin nomenclatorul arhivistic prevăzut în reglementările privind profesia de avocat.

CAPITOLUL V
Procedura de autorizare a avocaților si a formelor de exercitare a profesiei

Art. 13. – (1) U.N.B.R autorizează avocații si formele de exercitare a profesiei, doar în ceea ce privește desfășurarea activității profesionale în format electronic prin intermediul portalului E-UNBR, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, și efectuează mențiunile corespunzătoare în evidențele U.N.B.R și ale barourilor, inclusiv în Tabloul avocaților. Condițiile privind autorizarea se stabilesc prin regulamentul de aplicare al prezentei legi, aprobat de Consiliul U.N.B.R.
(2) U.N.B.R. și Barourile afișează, pe pagina proprie de internet, lista avocaților autorizați să desfășoare activități profesionale în format electronic.
(3) Avocatul poate utiliza o identificare electronică pentru a proteja confidențialitatea și siguranța informațiilor cu privire la clienții sai.
(4) Identitatea digitală poate fi utilizată pentru a verifica identitatea clienților în mod electronic,
(5) U.N.B.R emite la cerere, identități digitale asociate avocaților cu drept de exercitare a profesiei și înființează Registrul Identităților Digitale ale Avocaților, denumit în continuare RIDA.
(6) Registrul Identităților Digitale ale Avocaților (RIDA) permite validarea identităților și a calităților asociate, în timp real prin Internet, prin protocoale standard și cu respectarea legilor și regulamentelor aplicabile, astfel încât să ofere cel mai înalt nivel de încredere
(7) Identitățile digitale emise de UNBR vor fi compatibile cu standardele care implementează autentificare unică – Single SignON (SSO), utilizând factori de autentificare multipli.
(8) RIDA este construit și funcționează cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.
(9) RIDA implementează metode alternative de autentificare care oferă nivel de încredere egal, care oferă avocaților posibilitatea de a alege, astfel încât să poată fi utilizate și de persoane cu diverse dizabilități.
(10) Avocații beneficiază gratuit și cu prioritate, la cerere, de identități digitale generate prin Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală, denumită în continuare.PSCID
(11) La solicitarea UNBR și cu aprobarea ADR, RIDA se interconectează gratuit cu PSCID. În situația interconectării, identitățile digitale sunt generate exclusiv prin intermediul PSCID.

Art. 14. – (1) Indiferent de forma de exercitare a profesiei, activitatea profesională în format electronic se realizează numai de către avocatul autorizat în condițiile prezentei legi.
(2) În vederea avizării, acreditării sau autorizării de produse, soluții și servicii informatice de tip blockchain, internet of things, inteligență artificială sau smart contracts care privesc activități specifice profesiei de avocat astfel cum sunt definite în art. 3 din Legea nr. 51/1995 și prezenta lege, ADR solicită avizul prealabil și conform al Consiliului UNBR.
(3) Consiliul UNBR poate sesiza ADR cu privire la utilizarea fără avizare, acreditare sau autorizare a unor produse, soluții și servicii informatice de tip blockchain, internet of things, inteligență artificială sau smart contracts care privesc activități specifice profesiei de avocat astfel cum sunt definite în art. 3 din Legea nr. 51/1995 și prezenta lege.
(4) În situația în care ADR constată că produsele, soluțiile și serviciile informatice de tip blockchain, internet of things, inteligență artificială sau smart contracts care privesc activități specifice profesiei de avocat astfel cum sunt definite în art. 3 din Legea nr. 51/1995 și prezenta lege funcționează fără avizare, acreditare sau autorizare dispune, prin decizie a președintelui ADR, închiderea funcționării și/ sau dezinstalarea acestora.
(5) Exercitarea, fără drept, a oricărei activităţi specifice profesiei de avocat în format electronic, precum constituie infracţiune şi se pedepseşte se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(6) Producerea, furnizarea, punerea în funcțiune sau utilizarea, fără avizul, acreditarea sau autorizarea ADR, de produse, soluții și servicii informatice de tip blockchain, internet of things, inteligență artificială sau smart contracts care privesc activități specifice profesiei de avocat astfel cum sunt definite în art. 3 din Legea nr. 51/1995 și prezenta lege constituie infracțiune şi se pedepseşte se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Art. 15. – (1) Portal E-UNBR constituie și suport tehnic pentru schimbul de informații și date între avocații autorizați, între aceștia și autoritățile și instituțiile publice sau oricare ale persoane juridice de drept public sau privat, precum și în relația cu beneficiarii serviciilor profesionale.
(2) Portalul E-UNBR oferă acces, în condițiile legii, la datele și informațiile comunicate.
(3) Portalul E-UNBR poate conține și alte date și informații necesare desfășurării activității avocaților stabilite prin hotărâre de către Consiliul U.N.B:R.

Art. 16. – Îndeplinirea de către avocat a actelor și procedurilor avocațiale electronice cu nerespectarea dispozițiilor prezentei legi, constituie abatere disciplinară, care se constată și se sancționează în condițiile Legii nr. 51/1995 și ale Statutului profesiei de avocat.

Art. 17. – Activitatea desfășurată de avocat în format electronic intră în categoria riscurilor asigurate de
răspundere profesională prin polița de asigurare pentru răspundere profesională, pe care avocatul o încheie in temeiul Legii 51/1995 si care condiționează autorizarea prevăzută de art. 13 alin. (1).

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 18. – Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 51/1995, cu modificările și completările ulterioare, ale Statutului Profesiei de Avocat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, ale Legii nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Portalului național de interoperabilitate, ale Ordonanței de urgență nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei nr. 1999/93/CE și ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea electronică.

Art. 19. – Avocații pot solicita obținerea autorizației pentru desfășurarea activității în format electronic după operaționalizarea portalului E-UNBR și a arhivei electronice prevăzute de prezenta lege.

Art. 20. – (1) Prin excepție de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt integral deductibile cheltuielile efectuate de avocat cu achiziția de produse, soluții și servicii hardware și software.
(2) Avocații și formele de exercitare a profesiei de avocat sunt beneficiari eligibili ai următoarelor investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență:
a) I 1. Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și I 12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente;
b) I 15. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie;
c) I 18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică;
d) I 4. Digitalizarea sistemului judiciar;
e) I 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată.
f) I9 . Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale

Art.21. – (1) Regulamentul de punere în aplicare a prezentei legi este adoptat de Consiliul U.N.B.R., în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, procedura de acces a avocaților la activitatea judiciară în format electronic se aprobă prin ordin al ministrului justiției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) În termen de 12 de luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului prevăzut la alin. (1), se operaționalizează prima aplicație din portal E-UNBR, sub condiția emiterii avizelor de către ADR și Arhivele Naționale, după caz.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.”

Dar inițiatorul este generos. Ce ne oferă în schimbul libertății, independenței și asigurării că toate consultările clientului rămân aproape secrete? Niște ciozvârte pe care le enumăr și le comentez (nu neapărat critic):
• conversia în formă electronică și invers a actelor originale (pe care o găsesc benefică, adăugând la activitățile avocatului);
• primirea și păstrarea în depozit electronic a documentelor, (pe care o găsesc tot benefică, adăugând la activitățile avocatului);
• certificarea site-urilor, a programelor informatice sau a altor produse (unde preluăm preferabil cu eficiență probatorie utilitatea site-urilor cum ar fi https://archive.org/web/);
• deschiderea / schimbarea rolului fiscal, ca urmare sau în vederea îndeplinirii unor acte și proceduri pentru care se solicită rolul fiscal (chestiune pe care oricum urma să o asigure fiscul în cadrul strategiei lor de digitalizare);
• obținerea certificatelor de atestare fiscală, certificatelor de cazier fiscal, eliberate de Direcțiile de Impozite și Taxe Locale și Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și solicitarea modificării rolului fiscal (idem);
• avocații și formele de exercitare a profesiei de avocat sunt beneficiari eligibili ai următoarelor investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (includerea fiind lăudabilă).

În legătură cu aceste beneficii, vă rog să vă amintiți ce a pățit Faust după ce a semnat contractul. Vom tânji după clienți așa cum și Faust tânjea după o soție. Eu nu sunt de acord să vindem sufletul profesiei pentru nimic în lume, cu atât mai puțin pentru câteva computere și softuri subvenționate!

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x